مهاجرت کاری به استرالیا

مهاجرت از طریق مهارت یکی از متداولترین راهها برای اخذ اقامت استرالیا است. سیستم گزینشی متقاضیان مهاجرت به استرالیا بر مبنای امتیاز میباشد و برای اقدام برای ویزا، متقاضی نیاز به داشتن حداقل ۶۰ امتیاز دارد. ویزاهای مربوط به مهاجرت کاری شامل ویزاهای ۱۸۹، ۱۹۰ و ۴۸۹ هستند. برای اقدام برای ویزاهای مهارت استرالیا، فرد … ادامه خواندن مهاجرت کاری به استرالیا