مهاجرت به استرالیا 2013

مهاجرت به استرالیا 2013

استرالیا یکی از کشورهایی میباشد که در تمامی سالها ، یکی از انتخاب های ایرانیان برای مهاجرت بوده و مورد توجه بسیار زیادی قرار میگیرد .

افرادی که قصد مهاجرت به استرالیا از طریق کار و تخصص و حرفه را دارند ، میبایست مطلع باشند که لیست تخصص ها و مشاغلی که  کشور استرالیا برای هر سال اعلام میکند متفاوت بوده و همگام با نیاز های کشور استرالیا میباشد .

به عنوان مثال لیست تخصص های مورد نیاز برای مهاجرت به استرالیا 2013 با لیست مهاجرت استرالیا 2012 بسیار متفاوت بوده و زمینه های کاری متفاوتی در آن معرفی شده است .

مهاجرت به استرالیا 2013 دچار تغییراتی شده است که در این تغییرات ارائه شده توسط استرالیا ، برخی از قوانین  به صورت کلی تغییر کرده و قوانین و آمار جدیدی ارائه شده است .

به عنوان مثال و به صورت کلی ،یکی از مهمترین تغییراتی که کشور استرالیا در زمینه مهاجرت به استرالیا 2013 اعمال نموده است ، تغییر ورودی های 2013 به 190،000 مهاجر میباشد .

البته ، برای دریافت مهاجرین و ارائه ویزا اقامت دراسترالیا، کشور استرالیا برای افرادی که قصد مهاجرت به استرالیا 2013 را دارند ، یک سری اولویت هایی قرار داده است که به شرح ذیل است :

  • ارائه 565 ویزا متخصص ( ویزا خاص)

  • ارائه 60885 ویزا متخصص ( ویزا فامیلی )

  • ارائه 128550 ویزا متخصص ( ویزا مهارت)

اولویت برای دریافت مهاجرین و تایید مهاجرت استرالیا 2013 به این صورت معرفی شده است و کشور استرالیاپیرو این آمار و ارقام نسبت به دریافت مهاجرین اقدام مینماید .

البته یکی از تغییرات دیگری که در رابطه با مهاجرت استرالیا 2013 توجه افراد بسیار زیادی را به خود جلب نموده است ، افزایش هزینه های مهاجرت به استرالیا  میباشد .

مهاجرت به استرالیا