لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا ۲۰۱۸

آخرین لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا که در مارس ۲۰۱۸ منتشر شده و در جولای ۲۰۱۸ مورد بازبینی قرار گرفته (و تغییری نداشته) به شرح زیر است. محض اطلاع، تعریف واژه های لیست مشاغل در زیر ذکر شده است:

Occupation: شغل متقاضی که قصد اقدام برای مهاجرت از طریق آن را دارد.

Assessing Authority: سازمان تخصصی که نقش ارزیابی مهارت متقاضیان مهاجرت به استرالیا را دارد. وظیفه این سازمان، بررسی مدارک تحصیلی و کاری متقاضی و اعلام نظر درباره شایستگی حرفه ای وی برای اقدام برای مهاجرت به استرالیا میباشد.

ANZSCO Code: کد شناسه شغل که مختص برنامه های مهاجرتی کشورهای استرالیا و نیوزلند است.

MLTSSL/STSOL: وضعیت شغل در لیست مشاغل از این جهت که جزو رشته های بلندمدت و یا کوتاه مدت است.

لیست مشاغل حوزه مهندسی و فنی و حرفه ای

ANZSCO Code Assessing Authority MLTSSL / STSOL Occupation
233111 Engineers Australia MLTSSL chemical engineer
233112 Engineers Australia MLTSSL materials engineer
233211 Engineers Australia MLTSSL civil engineer
233212 Engineers Australia MLTSSL geotechnical engineer
233214 Engineers Australia MLTSSL structural engineer
233215 Engineers Australia MLTSSL transport engineer
233311 Engineers Australia MLTSSL electrical engineer
233411 Engineers Australia MLTSSL electronics engineer
233511 Engineers Australia MLTSSL industrial engineer
233512 Engineers Australia MLTSSL mechanical engineer
233513 Engineers Australia MLTSSL production or plant engineer
233911

 

Engineers Australia MLTSSL aeronautical engineer
233912 Engineers Australia MLTSSL agricultural engineer
233913 Engineers Australia MLTSSL biomedical engineer
233915

 

Engineers Australia MLTSSL environmental engineer
233914

 

Engineers Australia MLTSSL engineering technologist
263311

 

Engineers Australia MLTSSL telecommunications engineer
263312

 

Engineers Australia MLTSSL telecommunications network engineer

 

312211

 

a) Engineers Australia; or

b) VETASSESS

MLTSSL civil engineering draftsperson
312212

 

VETASSESS

 

MLTSSL civil engineering technician
312311

 

Engineers Australia

 

MLTSSL electrical engineering draftsperson
312312

 

TRA

 

MLTSSL electrical engineering technician
313212

 

Engineers Australia

 

MLTSSL telecommunications field engineer
261313 ACS MLTSSL software engineer
263111

 

ACS

 

MLTSSL computer network and systems engineer
263211

 

ACS

 

STSOL ICT quality assurance engineer
263212

 

ACS

 

STSOL ICT support engineer
263213

 

ACS

 

STSOL ICT systems test engineer
263211

 

ACS

 

STSOL ICT quality assurance engineer
263212

 

ACS

 

STSOL ICT support engineer
263213

 

ACS

 

STSOL ICT systems test engineer
263299

 

ACS

 

STSOL ICT support and test engineers
261311 ACS MLTSSL analyst programmer
261312 ACS MLTSSL developer programmer
262112 ACS MLTSSL ICT security specialist
313113 ACS STSOL web administrator
262111 ACS STSOL database administrator
263112 ACS STSOL network administrator
233916 Engineers Australia MLTSSL naval architect
312111 VETASSESS STSOL architectural draftsperson
313213

 

Engineers Australia

 

MLTSSL telecommunications network planner
313214

 

Engineers Australia

 

MLTSSL telecommunications technical officer or technologist
321111 TRA MLTSSL automotive electrician
321211 TRA MLTSSL motor mechanic general
321212 TRA MLTSSL diesel motor mechanic
321213 TRA MLTSSL motorcycle mechanic
321214 TRA MLTSSL small engine mechanic
341111 TRA MLTSSL electrician – general
341112 TRA MLTSSL electrician – special class
261212 ACS STSOL web developer
262113 ACS STSOL systems administrator
263113 ACS STSOL network analyst
261314 ACS STSOL software tester
261112 ACS MLTSSL systems analyst
341113 TRA MLTSSL lift mechanic
342111 TRA MLTSSL airconditioning and refrigeration mechanic
232213 VETASSESS MLTSSL Cartographer
323214 TRA MLTSSL metal machinist – first class
232312 VETASSESS STSOL industrial designer
232411 VETASSESS STSOL graphic designer
232414 VETASSESS STSOL web designer
234111 VETASSESS MLTSSL agricultural consultant
261111 ACS MLTSSL ICT business analyst
323313 TRA MLTSSL Locksmith
331211 TRA MLTSSL carpenter and joiner
331212 TRA MLTSSL Carpenter
331213 TRA MLTSSL Joiner
332211 TRA MLTSSL painting trades worker
333411 TRA MLTSSL wall and floor tiler
334111 TRA MLTSSL plumber – general
334112 TRA MLTSSL airconditioning and mechanical services plumber
334115 TRA MLTSSL roof plumber
342314 TRA MLTSSL electronic instrument trades worker – general
342315 TRA MLTSSL electronic instrument trades worker – special class
351311 TRA MLTSSL Chef
394111 TRA MLTSSL Cabinetmaker
399111 TRA MLTSSL boat builder and repairer
133411 VETASSESS STSOL Manufacturer
313211 TRA MLTSSL radio communications technician
362212 TRA STSOL Arborist
121211 VETASSESS STSOL cotton grower
121212 VETASSESS STSOL flower grower
121213 VETASSESS STSOL fruit or nut grower
121214 VETASSESS STSOL grain, oilseed or pasture grower
121215 VETASSESS STSOL grape grower
121216 VETASSESS STSOL mixed crop farmer
121217 VETASSESS STSOL sugar cane grower
121221 VETASSESS STSOL vegetable grower (Aus) / market
121299 VETASSESS STSOL crop farmers
121399 VETASSESS STSOL livestock farmers
121411 VETASSESS STSOL mixed crop and livestock farmer
362211 TRA STSOL gardener – general
121111 VETASSESS STSOL aquaculture farmer
322311 TRA MLTSSL metal fabricator
322313 TRA MLTSSL welder – first class
323211 TRA MLTSSL fitter – general
323212 TRA MLTSSL fitter and turner
323213 TRA MLTSSL fitter-welder
324111 TRA MLTSSL Panelbeater
331111 TRA MLTSSL Bricklayer
331112 TRA MLTSSL Stonemason
333111 TRA MLTSSL Glazier
333211 TRA MLTSSL fibrous plasterer
334113 TRA MLTSSL Drainer
334114 TRA MLTSSL Gasfitter
342212 TRA MLTSSL technical cable jointer
399112 TRA MLTSSL Shipwright
323412 TRA STSOL Toolmaker
399213 TRA STSOL power generation plant operator
391111 TRA STSOL Hairdresser
399514 TRA STSOL make up artist
312912

 

VETASSESS

 

STSOL metallurgical or materials technician
313111 TRA STSOL hardware technician
313199 TRA STSOL ICT support technician
312199 VETASSESS STSOL architectural, building and surveying technicians
392311 TRA STSOL printing machinist
312512 TRA STSOL
mechanical engineering technician
323215 TRA STSOL textile, clothing and footwear mechanic
323314 TRA STSOL precision instrument maker and repairer
323316 TRA STSOL watch and clock maker and repairer
333311 TRA STSOL roof tiler
342311 TRA STSOL business machine mechanic
342411 TRA STSOL cabler – data and telecommunications
342413 TRA STSOL telecommunications linesworker
351111 TRA STSOL Baker
351211 TRA STSOL butcher or smallgoods maker
351112 TRA STSOL Pastry cook
351411 TRA STSOL Cook
362111 TRA STSOL Florist
394211 TRA STSOL furniture finisher
394213 TRA STSOL wood machinist
394299 TRA STSOL wood machinists and other wood trades workers
399211 TRA STSOL chemical plant operator
312113 VETASSESS STSOL building inspector
322113 TRA STSOL Farrier
322211 TRA MLTSSL sheetmetal trades worker
313112 TRA STSOL ICT customer support officer
232212 SSSI MLTSSL surveyor
233213 AIQS MLTSSL quantity surveyor
322312 TRA MLTSSL pressure welder
333212 TRA MLTSSL solid plasterer
342313 TRA MLTSSL electronic equipment trades worker
121312 VETASSESS STSOL beef cattle farmer
121313 VETASSESS STSOL dairy cattle farmer
121317 VETASSESS STSOL mixed livestock farmer
121318 VETASSESS STSOL pig farmer
121321 VETASSESS STSOL poultry farmer
121322 VETASSESS STSOL sheep farmer
323299 TRA STSOL metal fitters and machinists
324211 TRA STSOL vehicle body builder
324212 TRA STSOL vehicle trimmer
362213 TRA STSOL landscape gardener
362311 TRA STSOL greenkeeper
392111 TRA STSOL print finisher
393311 TRA STSOL upholsterer

 

لیست مشاغل حوزه مالی، مدیریت ، بازاریابی و حسابداری

ANZSCO Code Assessing Authority MLTSSL / STSOL Occupation
133111 VETASSESS MLTSSL construction project manager
133211

 

a) Engineers Australia; or

b) AIM

MLTSSL engineering manager

 

134111 TRA MLTSSL child care centre manager
134213 VETSSESS MLTSSL primary health organization manager
134214 ACWA MLTSSL welfare centre manager
131112 AIM STSOL sales and marketing manager
131113 AIM STSOL advertising manager
132111 VETASSESS STSOL corporate services manager
132211 a) CPAA; or

b) IPA; or

c) CAANZ

STSOL finance manager
132311 AIM STSOL human resource manager
132511 VETASSESS STSOL research and development manager
133511 VETASSESS STSOL production manager – forestry
133512 VETASSESS STSOL production manager – manufacturing
133513 VETASSESS STSOL production manager – mining
133611 AIM STSOL supply and distribution manager
134299 VETASSESS STSOL health and welfare services managers
134499 VETASSESS STSOL education managers
135112 ACS STSOL ICT project manager
135112 ACS STSOL ICT project manager
135199 ACS STSOL ICT managers
139911 VETASSESS STSOL arts administrator or manager
139913 VETASSESS STSOL laboratory manager
139914 VETASSESS STSOL quality assurance manager
254311 ANMAC STSOL nurse manager
141111 VETASSESS STSOL cafe or restaurant manager
141311 VETASSESS STSOL hotel or motel manager
141999 VETASSESS STSOL accommodation and hospitality managers
149212 VETASSESS STSOL customer service manager
149413 VETASSESS STSOL transport company manager
149913 VETASSESS STSOL facilities manager
212316 VETASSESS STSOL stage manager
222312 VETASSESS STSOL financial investment manager
224213 VETASSESS STSOL health information manager
224214 VETASSESS STSOL records manager
225211 VETASSESS STSOL ICT account manager
225212 VETASSESS STSOL ICT business development manager
134212 ANMAC MLTSSL nursing clinical director
139999 VETASSESS STSOL specialist managers (nec) except:

(a)   ambassador;

(b)  archbishop; or

(c)   bishop

511112 VETASSESS STSOL program or project administrator
221111 a) CPAA; or

b) CAANZ; or

c) IPA

MLTSSL accountant – general
221113 (a) CPAA; or

(b) IPA; or

(c) CAANZ

MLTSSL taxation accountant
222199 VETASSESS STSOL financial brokers
222299 VETASSESS STSOL financial dealers
221213 (a) CPAA; or

(b) IPA; or

(c) CAANZ

MLTSSL external auditor
221214 VETASSESS MLTSSL internal auditor
221112 (a) CPAA; or

(b) IPA; or

(c) CAANZ

MLTSSL management accountant
225111 VETASSESS STSOL advertising specialist
225113 VETASSESS STSOL marketing specialist
222112 VETASSESS STSOL finance broker
222113 VETASSESS STSOL insurance broker
222211 VETASSESS STSOL financial market dealer
222311 VETASSESS STSOL financial investment adviser

 

لیست مشاغل حوزه هنر و ادبیات

ANZSCO Code Assessing Authority MLTSSL / STSOL Occupation
212315 VETASSESS STSOL program director (television or radio)
212317 VETASSESS STSOL technical director
211212 VETASSESS STSOL music director
212312 VETASSESS STSOL director (film, television, radio or stage)
211299 VETASSESS STSOL music professionals
211311 VETASSESS STSOL Photographer
211499 VETASSESS STSOL visual arts and crafts professionals
212111 VETASSESS STSOL artistic director
212314 VETASSESS STSOL film and video editor
212318 VETASSESS STSOL video producer
393213 TRA STSOL dressmaker or tailor
399512 TRA STSOL camera operator – film, television or video
212499 VETASSESS STSOL journalists and other writers
232511 VETASSESS STSOL interior designer
232311 VETASSESS STSOL fashion designer
232313 VETASSESS STSOL jewellery designer
211112 VETASSESS STSOL dancer or choreographer
212212 VETASSESS STSOL book or script editor
399599 VETASSESS STSOL performing arts technicians

 

لیست مشاغل حوزه آموزش

ANZSCO Code Assessing Authority MLTSSL / STSOL Occupation
241411 AITSL MLTSSL secondary school teacher
241511 AITSL MLTSSL special needs teacher
241512 AITSL MLTSSL teacher of the hearing impaired
241513 AITSL MLTSSL teacher of the sight impaired
241599 AITSL MLTSSL special education teachers
241213 AITSL STSOL primary school teacher
 

241311

AITSL  

STSOL

middle school teacher
249211 VETASSESS STSOL art teacher – private tuition
249212 VETASSESS STSOL dance teacher private tuition-
249214 VETASSESS STSOL music teacher private tuition-
249299 VETASSESS STSOL private tutors and teachers
249311 VETASSESS STSOL teacher of English to speakers of other languages
452314 VETASSESS STSOL snowsport instructor
452315 VETASSESS STSOL swimming coach or instructor
452317 VETASSESS STSOL other sports coach or instructor
452311 VETASSESS STSOL diving instructor – open water
452312 VETASSESS STSOL gymnastics coach or instructor
452313 VETASSESS STSOL horse riding coach or instructor
452316 VETASSESS STSOL tennis coach
361111 VETASSESS STSOL dog handler or trainer
361199 VETASSESS STSOL animal attendants and trainers
223211 ACS STSOL ICT trainer
241111 AITSL MLTSSL early childhood – pre-primary school
134311 VETASSESS STSOL school principal

 

لیست مشاغل حوزه بهداشت و سلامت

ANZSCO Code Assessing Authority MLTSSL / STSOL Occupation
411311 VETASSESS STSOL diversional therapist
411611 VETASSESS STSOL massage therapist
234914 ACPSEM MLTSSL physicist -medical physicist only
251214 ASMIRT MLTSSL Sonographer
251912 AOPA MLTSSL orthotist or prosthetist
252112 AOAC MLTSSL Osteopath
252411 OTC MLTSSL occupational therapist
252711 VETASSESS MLTSSL Audiologist
253321 MedBA MLTSSL Paediatrician
252211 Chinese Medicine Board of Australia STSOL Acupuncturist
253211 MedBA STSOL Anaesthetist
254411 ANMAC MLTSSL nurse practitioner
254412 ANMAC MLTSSL registered nurse – aged care
254413 ANMAC MLTSSL registered nurse – child and family health
254414 ANMAC MLTSSL  – registered nurse community health
254415 ANMAC MLTSSL registered nurse – critical care and emergency
254416 ANMAC MLTSSL registered nurse – developmental disability
254417 ANMAC MLTSSL registered nurse – disability and rehabilitation
254421 ANMAC MLTSSL -registered nurse medical practice
254422 ANMAC MLTSSL registered nurse – mental health
254423 ANMAC MLTSSL registered nurse perioperative-
254424 ANMAC MLTSSL registered nurse surgical-
254425 ANMAC MLTSSL registered nurse paediatrics-
254499 ANMAC MLTSSL registered nurses
254211 ANMAC STSOL nurse educator
254418 ANMAC MLTSSL registered nurse – medical
254212 ANMAC STSOL nurse researcher
361311 VETASSESS STSOL veterinary nurse
411411 ANMAC STSOL enrolled nurse
252611 (a) APodA; or

(b) ANZPAC

MLTSSL Podiatrist
253111 MedBA MLTSSL general practitioner
253311 MedBA MLTSSL specialist physician -general medicine
253317 MedBA MLTSSL intensive care specialist
253322 MedBA MLTSSL renal medicine specialist
253324 MedBA MLTSSL thoracic medicine specialist
253399 MedBA MLTSSL specialist physicians
253411 MedBA MLTSSL Psychiatrist
253511 MedBA MLTSSL surgeon – general
253512 MedBA MLTSSL cardiothoracic surgeon
253513 MedBA MLTSSL Neurosurgeon
253514 MedBA MLTSSL orthopaedic surgeon
253516 MedBA MLTSSL paediatric surgeon
253517 MedBA MLTSSL plastic and reconstructive surgeon
253521 MedBA MLTSSL vascular surgeon
253912 MedBA MLTSSL emergency medicine specialist
253999 MedBA MLTSSL medical practitioners
254111 ANMAC MLTSSL midwife
251111 DAA STSOL Dietitian
251112 VETASSESS STSOL Nutritionist
251999 VETASSESS STSOL health diagnostic and promotion professionals
252214 Chinese Medicine Board of Australia STSOL traditional Chinese medicine practitioner
252299 VETASSESS STSOL complementary health therapists
253112 MedBA STSOL resident medical officer
272314 VETASSESS STSOL Psychotherapist
251411 OCANZ MLTSSL Optometrist
252712 SPA MLTSSL speech pathologist
234611 AIMS MLTSSL medical laboratory scientist
251511 APharmC STSOL hospital pharmacist
251512 VETASSESS STSOL industrial pharmacist
251513 APharmC STSOL retail pharmacist
251312 VETASSESS STSOL occupational health and safety adviser
411213 TRA STSOL dental technician
253314 MedBA MLTSSL medical oncologist
253315 MedBA MLTSSL Endocrinologist
253316 MedBA MLTSSL Gastroenterologist
253318 MedBA MLTSSL Neurologist
253323 MedBA MLTSSL Rheumatologist
253518 MedBA MLTSSL Urologist
253515 MedBA MLTSSL Otorhinolaryngologist
253911 MedBA MLTSSL Dermatologist
253913 MedBA MLTSSL obstetrician and gynaecologist
253914 MedBA MLTSSL Ophthalmologist
253915 MedBA MLTSSL Pathologist
253917 MedBA MLTSSL diagnostic and interventional radiologist
253918 MedBA MLTSSL radiation oncologist
272311 APS MLTSSL clinical psychologist
272312 APS MLTSSL educational psychologist
272313 APS MLTSSL organisational psychologist
272399 APS MLTSSL psychologists
253312 MedBA MLTSSL Cardiologist
253313 MedBA MLTSSL clinical haematologist
252312 ADC STSOL Dentist
252311 ADC STSOL dental specialist
234711 AVBC MLTSSL Veterinarian
251211 ASMIRT MLTSSL medical diagnostic radiographer
251212 ASMIRT MLTSSL medical radiation therapist
252111 CCEA MLTSSL Chiropractor
252511 APC MLTSSL Physiotherapist
411111 VETASSESS STSOL ambulance officer
411112 VETASSESS STSOL intensive care ambulance paramedic
411711 ACWA STSOL community worker
411712 VETASSESS STSOL disabilities services officer
411715 VETASSESS STSOL residential care officer
311211 VETASSESS STSOL anaesthetic technician
311212 VETASSESS STSOL cardiac technician
311213 AIMS STSOL medical laboratory technician
311215 VETASSESS STSOL pharmacy technician
311299 VETASSESS STSOL medical technicians
251911 VETASSESS STSOL health promotion officer
252213 VETASSESS STSOL naturopath
272499 VETASSESS STSOL social professionals
272613 ACWA STSOL welfare worker
311399 VETASSESS STSOL primary products inspectors
411713 VETASSESS STSOL family support worker

 

لیست مشاغل حوزه حقوق و مشاوره

ANZSCO Code Assessing Authority MLTSSL / STSOL Occupation
271111 a legal admissions authority of a State or Territory  

MLTSSL

Barrister
271311 a legal admissions authority of a State or Territory  

MLTSSL

Solicitor
272511 AASW MLTSSL social worker

 

271299 VETASSESS STSOL judicial and other legal professionals
224711 VETASSESS MLTSSL management consultant
223112 VETASSESS STSOL recruitment consultant
249111 VETASSESS STSOL education adviser
272111 VETASSESS STSOL careers counsellor
272112 VETASSESS STSOL drug and alcohol counsellor
272113 VETASSESS STSOL family and marriage counsellor
272114 VETASSESS STSOL rehabilitation counsellor
272115 VETASSESS STSOL student counsellor
272199 VETASSESS STSOL counsellors

 

لیست مشاغل حوزه علوم

ANZSCO Code Assessing Authority MLTSSL / STSOL Occupation
224111 VETASSESS MLTSSL Actuary
224512 VETASSESS MLTSSL Valuer
234113 VETASSESS MLTSSL Forester
224511 VETASSESS MLTSSL land economist
232214 VETASSESS MLTSSL other spatial scientist
251213 ANZSNM MLTSSL nuclear medicine technologist
311411 VETASSESS STSOL chemistry technician
311412 VETASSESS STSOL earth science technician
311413 VETASSESS STSOL life science technician
311499 VETASSESS STSOL science technicians
234411 VETASSESS STSOL Geologist
234112 VETASSESS MLTSSL agricultural scientist
224112 VETASSESS STSOL mathematician

 

سایر مشاغل

ANZSCO Code Assessing Authority MLTSSL / STSOL Occupation
149311 VETASSESS STSOL conference and event organizer
411716 ACWA STSOL youth worker
639211 VETASSESS STSOL retail buyer
399411 TRA STSOL Jeweler
311312 VETASSESS STSOL meat inspector
611211 VETASSESS STSOL insurance agent
452321 VETASSESS STSOL sports development officer
452499 VETASSESS STSOL sportspersons
452411 VETASSESS STSOL Footballer
212413 VETASSESS STSOL print journalist
212415 VETASSESS STSOL technical writer
221211 VETASSESS STSOL company secretary
222111 VETASSESS STSOL commodities trader
222213 VETASSESS STSOL stockbroking dealer
224212 VETASSESS STSOL gallery or museum curator
272612 VETASSESS STSOL recreation officer
312913 VETASSESS STSOL mine deputy
225213 VETASSESS STSOL ICT sales representative
225311 VETASSESS STSOL public relations professional
232412 VETASSESS STSOL Illustrator
232611 VETASSESS STSOL urban and regional planner
212416 VETASSESS STSOL television journalist
224914 VETASSESS STSOL patents examiner
272412 NAATI STSOL Interpreter
212412 VETASSESS STSOL newspaper or periodical editor
511111 VETASSESS STSOL contract administrator
599612 VETASSESS STSOL insurance loss adjuster
251412 VETASSESS STSOL orthoptist
212411 VETASSESS STSOL Copywriter
 

225499

 

VETASSESS

 

STSOL

technical sales representatives (nec) including education sales representatives
399611 TRA STSOL Signwriter
399312 VETASSESS STSOL library technician
399516 TRA STSOL sound technician
224611 VETASSESS STSOL Librarian
224712 VETASSESS STSOL organisation and methods analyst
224999 VETASSESS STSOL information and organisation professionals