لیست سکشن دانشگاههای ایران

لیست دقیق سکشن بندی دانشگاههای استرالیا از قرار زیر است:

لطفا توجه داشته باشید که دانشگاههایی که نام آنها در لیست زیر نیامده، به عنوان دانشگاه سکشن ۲ تلقی میشوند.

برای اطلاع از نحوه ارزیابی مدارک دانشگاهی سکشن ۱ و ۲، از این صفحه بازدید فرمایید.

موسسات آموزشی و دانشگاههای سکشن ۱ ایران

 

نام فارسی دانشگاه / موسسه نام انگلیسی دانشگاه / موسسه محل دانشگاه / موسسه
دانشگاه علامه طباطبایي Allameh Tabatabai University تهران
دانشگاه الزھراء Al-Zahra University تهران
دانشگاه صنعتي امیركبیر Amir Kabir University of Technology تهران
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله Baqiyatallah Medical Sciences University تهران
دانشگاه امام صادق Imam Sadiq University تهران
موسسه آموزش عالی بانکداری ایران Higher Education Institution of Iranian Banking تهران
دانشگاه صنعتي خواجه نصیر الدین طوسي KN Toosi University of Technology تهران
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی شھید بھشتی Shahid Beheshti University of Medical Sciences and Health Services تهران
دانشگاه شھید بھشتي Shahid Beheshti University تهران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تھران Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran تهران
دانشگاه تھران University of Tehran تهران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تھران جنوب Islamic Azad University, South Tehran تهران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویي Islamic Azad University, Pharmacology Branch, Tehran تهران
دانشگاه علوم و فنون ھوایي شھید ستاري Shahid Sattari Aviation University تهران
دانشگاه پیام نور Payam-e-Noor University تهران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تھران شمال Islamic Azad University, North Tehran تهران
دانشگاه علم و صنعت ایران Iran University of Science and Technology تهران- اراک- بهشهر
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی ایران Iran University of Medical Sciences and Health Services تهران
دانشگاه صنعت آب و برق شھید عباسپور Power and Water University of Technology تهران
دانشگاه تربیت دبیر شھید رجائی Shahid Rajaee Teacher Training University تهران
دانشگاه علوم انتظامي Police University تهران
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی تھران Tehran University of Medical Sciences and Health Services تهران
دانشگاه ھنر University of Art تهران
دانشگاه جامع علمي- كاربردي University of Applied Science and Technology تهران
دانشگاه تربیت معلم تھران Teacher Training University of Tehran تهران
دانشگاه تربیت مدرس Tarbiat Modarres University تهران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دندانپزشكي Islamic Azad University, Dentistry Branch, Tehran تهران
دانشگاه غیرانتفاعي- غیردولتي علم و فرھنگ University of Science and Culture تهران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد واحد علوم پزشکی تھران Islamic Azad University, Medical Branch, Tehran تهران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تھران مرکزی Islamic Azad University, Central Tehran تهران
دانشگاه صنایع و معادن ایران Iran University of Industries and Mines تهران
دانشگاه سوره Soore University تهران
دانشگاه امام حسین University of Emam Hussein تهران
دانشگاه صنعتي شریف Sharif University of Technology تهران
دانشگاه علوم بھزیستي و توانبخشي University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences تهران
دانشكده روابط بین الملل School of International Relations تهران
           دانشكده علوم اقتصادي School of Economic Sciences تهران
مرکز آموزش عالی برای ادارات عمومی Higher Education Centre for Public Administration تهران
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی اھواز Ahwaz University of Medical Sciences اهواز
دانشگاه اراک Arak University اراک
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی اراک Arak University of Medical Sciences اراک
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی اردبیل Ardabil University of Medical Sciences اردبیل
دانشگاه علوم پزشکی ارتش Artesh University of Medical Sciences تبریز
دانشگاه آیت لله بروجردی Ayatollah Boroujerdi University
دانشگاه تربیت معلم آذربایجان Azarbaijan University of Tarbiat Moallem تبریز
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل Babol Noshirvani University of Technology بابل
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بابل Babol University of Medical Sciences بابل
دانشگاه غیرانتفاعي- غیردولتي باقرالعلوم Bagher-e-Oloom University قم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بیرجند Birjand University of Medical Sciences بیرجند
دانشكده فني و مھندسي بجنورد Bojnourd College of Engineering بجنورد
دانشگاه بجنورد Bojnourd University بجنورد
دانشگاه بوعلي سینا ھمدان Bu-Ali Sina University ھمدان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر Bushehr University of Medical Sciences بوشھر
دانشگاه علوم پایه دامغان Damghan University of Basic Sciences دامغان
دانشكده علوم و فنون فارابي Farabi College of Science and Technology
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی فسا Fasa University of Medical Sciences فسا
دانشگاه فردوسي مشھد Ferdowsi University of Mashhad مشھد
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی گلستان Golestan University of Medical Sciences
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی گناباد Gonabad University of Medical Sciences گناباد
دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبیعي گرگان Gorgan University of Agriculture and Natural Resources گرگان
دانشگاه گیلان Guilan University رشت
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی گیلان Guilan University of Medical Sciences گیلان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی ھمدان Hamadan University of Medical Sciences and Health Services ھمدان
دانشگاه حضرت معصومه Hasrat-e Masoumeh University قم
دانشگاه ھرمزگان Hormozgan University بندرعباس
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی ھرمزگان Hormozgan University of Medical Sciences بندرعباس
دانشگاه ایلام Ilam University ایلام
دانشگاه صنعتي اراک Arak University of Technology اراک
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی ایلام Ilam University of Medical Sciences ایلام
دانشگاه افسري امام علي Imam Ali Military University
دانشگاه بین المللي امام خمیني Imam Khomeini International University قزوین
دانشگاه علوم دریایي امام خمیني Imam Khomeini University of Naval Sciences نوشهر
دانشگاه غیرانتفاعي- غیردولتي امام رضا Imam Reza University مشھد
سازمان مدیریت صنعتی Industrial Management Institute
مركز تحصیلات تكمیلي درعلوم پایه زنجان Institute for Advanced Studies in Basic Sciences زنجان
مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی و علوم محیطی International Centre for Science and Technology and Environmental Sciences کرمان
مرکز مطالعات مدیریت ایران Iran Center for Management Studies
دانشگاه ھنر اصفھان Isfahan University of Arts اصفھان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی اصفھان Isfahan University of Medical Sciences اصفھان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اھواز Islamic Azad University, Ahwaz اهواز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل Islamic Azad University, Ardabil اردبیل
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شھر Islamic Azad University, Ghaemshahr قائم شهر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان Islamic Azad University, Ghuchan قوچان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفھان Islamic Azad University, Isfahan ایرانشهر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد كرج Islamic Azad University, Karaj كرج
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان Islamic Azad University, Khorasghan خوراسگان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشھد Islamic Azad University, Mashhad مشھد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد Islamic Azad University, Najafabad نجف آباد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز Islamic Azad University, Shiraz شیراز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز Islamic Azad University, Tabriz تبریز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد Islamic Azad University, Yazd یزد
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی جھرم Jahrom University of Medical Sciences جھرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی کاشان Kashan University of Medical Sciences and Health Services کاشان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی کرمان Kerman University of Medical Sciences کرمان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی کرمانشاه Kermanshah University of Medical Sciences کرمانشاه
دانشگاه علوم و فنون دریایي خرمشھر Khorramshahr University of Marine Science خرمشھر
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی کردستان Kurdistan University of Medical Sciences سنندج
دانشگاه لرستان Lorestan University خرم آباد
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی لرستان Lorestan University of Medical Sciences خرم آباد
دانشگاه صنعتي مالک اشتر Malak Ashtar University of Technology اصفھان
دانشگاه ملایر Malayer University ملایر
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی مشھد Mashhad University of Medical Sciences مشھد
دانشگاه مذاھب اسلامي Mazaheb Islamic University
دانشگاه مازندران Mazandaran University بابلسر
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی مازندران Mazandaran University of Medical Sciences بابل
دانشگاه علوم و فنون مازندران Mazandaran University of Science and Technology بابل
دانشگاه محقق اردبیلي Mohaghegh Ardabili University اردبیل
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی خراسان شمالی North Khorassan University of Medical Sciences
دانشگاه خلیج فارس Persian Gulf University بوشهر
دانشگاه صنعت نفت Petroleum University of Technology آبادان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی Qazvin University of Medical Sciences قزوین
دانشگاه قم Qom University قم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی قم Qom University of Medical Sciences قم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی رفسنجان Rafsanjan University of Medical Sciences رفسنجان
دانشگاه كشاورزي و منابع طبیعي رامین Ramin University of Agriculture and Natural Resources خوزستان
دانشگاه علوم اسلامي رضوي Razavi Islamic Sciences University مشھد
دانشگاه رازي          Razi University کرمانشاه
دانشگاه تربیت معلم سبزوار Sabzevar Teacher Training University سبزوار
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی سبزوار Sabzevar University of Medical and Health Services سبزوار
دانشگاه صنعتي سھند Sahand University of Technology سھند
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی سمنان Semnan University of Medical Sciences سمنان
دانشگاه شھید باھنر كرمان Shahid Bahonar University of Kerman كرمان
دانشگاه شھید چمران Shahid Chamran University اهواز
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی شھید صدوقی یزد Shahid Sadoughi University of Medical Sciences and Health Services یزد
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی شھرکرد Shahrekord University of Medical Sciences شھركرد
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی شاھرود Shahrood University of Medical Sciences شاھرود
دانشگاه صنعتي شاھرود Shahrood University of Technology شاھرود
دانشگاه غیرانتفاعي- غیردولتي شیخ بھائي                    Sheik Baha’i University اصفهان
دانشگاه شیراز Shiraz University شیراز
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی شیراز Shiraz University of Medical Sciences شیراز
دانشگاه صنعتي شیراز Shiraz University of Technology شیراز
دانشگاه عالي دفاع ملي Supreme National Defence University
دانشگاه ھنر تبریز Tabriz University of Art تبریز
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences تبریز
دانشگاه تفرش Tafresh University تفرش
دانشگاه بیرجند University of Birjand بیرجند
علوم و صنایع دانشگاه دفاع University of Defence Industries and Sciences اصفهان
دانشگاه اصفھان University of Isfahan اصفهان
دانشگاه كاشان University of Kashan كاشان
دانشگاه كردستان University of Kurdistan سنندج
دانشگاه سمنان University of Semnan سمنان
دانشگاه سیستان و بلوچستان University of Sistan and Baluchistan زاهدان
دانشگاه تبریز University of Tabriz تبریز
دانشگاه زابل University of Zabol زابل
دانشگاه ارومیه Urmia University ارومیه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی ارومیه Urmia University of Medical Sciences ارومیه
دانشگاه صنعتي ارومیه Urmia University of Technology ارومیه
دانشگاه ولي عصر رفسنجان Vali-e-Asr University رفسنجان
دانشگاه یاسوج Yasuj University یاسوج
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی یاسوج Yasuj University of Medical Sciences یاسوج
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی یزد Yazd University of Medical Sciences
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی زابل Zabol University of Medical Sciences زابل
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی زاھدان Zahedan University of Medical Sciences زاھدان
دانشگاه زنجان Zanjan University زنجان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی زنجان Zanjan University of Medical Sciences زنجان
دانشگاه مفید Mofid University قم
دانشگاه یزد Yazd University یزد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناوه Islamic Azad University, Geneveh قائم شهر
دانشگاه شھركرد Shahrekord University شھركرد

 

موسسات آموزشی و دانشگاههای سکشن ۲ ایران

 

نام فارسی دانشگاه / موسسه نام انگلیسی دانشگاه / موسسه محل دانشگاه / موسسه
دانشكده حفاظت و بھداشت كار College of Occupational Health and Safety تهران
دانشكده خبر College of News تهران
دانشكده علوم قضایي و خدمات اداري College of Judicial Law and Administrative Services تهران
مرکز آموزش عالی حسابداری Higher Education Centre for Bookkeeping تهران
مدرسه عالي شھید مطھري College of Shahid Motahari تهران
مركز آموزش عالي میراث فرھنگي Higher Education Centre for Cultural Legacy تهران
موسسه آموزش عالي غیرانتفاعي- غیردولتيطبرستان Taberestan Higher Education Institution تهران
موسسه آموزش عالي مجازي نور طوبي Nooretouba Higher Education Institute تهران
موسسه آموزش عالی کاویان Kavian Institute of Higher Education تهران
دانشگاه شاھد Shahed University تهران
دانشكده فرماندھي و ستاد Officer and Staff College تهران
دانشكده صدا و سیما Islamic Republic of Iran Broadcasting College تهران
مرکز آموزش عالی برای نیروی هوایی Higher Education Centre for Air Forces تهران
مرکز آموزش عالی خدمات مالی و اقتصادی Higher Education Centre of Economic and Financial Services تهران
مرکز آموزش عالی حسابداری Higher Education Centre for Accounting تهران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد منطقه یک Islamic Azad University, Region One تهران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تھران شرق Islamic Azad University, Ghiamdasht قیام دشت
دانشكده علمي – كاربردي پست و مخابرات College of Applied Sciences in Post and Telecommunications تهران
موسسه آموزش عالي آباده Abadeh Higher Education Institute آباده
موسسه آموزش عالي عبدالرحمن صوفي Abdelrahman Sufi Higher Education Institute زنجان
موسسه آموزش عالي عبدالرحمن صوفي رازي Abdolrahman Sufi Razi Higher Education Institute زنجان
موسسه آموزش عالي آبیک Abyek Higher Education Institute
موسسه آموزش عالي ادیب مازندران Adib Mazandaran Higher Education Institute
پژوھشگاه ھوا و فضا Aerospace Research Institute
موسسه آموزش عالي آفرینش Afarinesh Higher Education Institute بروجرد
مركز آموزش عالي اھل بیت Ahlul Bayt Higher Education Centre
موسسه آموزش عالي البرز Al Borz Higher Education Institute
موسسه آموزش عالي علاءالدوله سمناني Alaodoleh Semnani Institute of Higher Education گرمسار
موسسه آموزش عالي علامه امیني Allameh Amini Higher Education Institute بابلسر
موسسه آموزش عالي علامه فیض كاشاني Allameh Faiz Kashani Higher Education Institute
موسسه آموزش عالي علامه قزویني Allameh Ghazvini Higher Education Institute
موسسه آموزش عالي علامھ جعفري Allameh Jafari Higher Education Institute رفسنجان
موسسه آموزش عالی علامه محدث نوری Allameh Mohaddes Noori Institute of Higher Education مازندران
موسسه آموزش عالي علامه رفیعي Allameh Rafiei Higher Education Institute قزوین
موسسه آموزش عالي المھدي Al-Mahdi Higher Education Institute اصفهان
موسسه آموزش عالي الوند Alvand Higher Education Institute همدان
موسسه آموزش عالي آمل Amol Higher Education Institute آمل
موسسه آموزش عالي اندیشه Andisheh Higher Education Institute جهرم
موسسه آموزش عالي اندیشمند Andishmand Higher Education Institute لاهیجان
موسسه آموزش عالي آرادان Aradan Higher Education Institute گرمسار
موسسه آموزش عالي ارس Aras Higher Education Institute تبریز
پژوھشكده اسناد Archives Research Institute
موسسه آموزش عالي اردبیل Ardabil Higher Education Institute
موسسه آموزش عالي اثیرالدین ابھري Asiroden Abhari Higher Education Institute ابهر
موسسه آموزش عالي عطار Attar Higher Education Institute مشهد
موسسه آموزش عالي آیندگان Ayandegan Higher Education Institute تنکابن
موسسه آموزش عالي آذرآبادگان Azarabadegan Higher Education Institute ارومیه
موسسه آموزش عالي حسابداري و مدیریتآذربایجان Azarbaijan Accounting and Management Higher Education Institution تبریز
موسسه آموزش عالي بابل Babol Higher Education Institute بابل
موسسه آموزش عالي بھار Bahar Institute of Higher Education مشهد
موسسه آموزش عالي باختر Bakhtar Higher Education Institute ایلام
موسسه آموزش عالي بصیر آبیک Basir Abyek Higher Education Institute
موسسه آموزش عالي بعثت Besat Higher Education Institute کرمان
موسسه آموزش عالي بینالود Binalood Higher Education Institute مشهد
موسسه آموزش عالي بجنورد Bojnourd Higher Education Institute
مجتمع آموزش عالی بناب Bonab Higher Education Complex
موسسه آموزش عالي بروجرد Boroujerd Higher Education Institute
موسسه آموزش عالي بزرگمھر Bozorgmehr Higher Education Institute
آموزشكده فني انرژي ھسته اي بوشھر Bushehr Technical Institute for Nuclear Energy بوشھر
موسسه آموزش عالي مطالعات و پژوھشھايبازرگاني Business Studies and Research Higher Education Institute
موسسه آموزش عالي چالوس Chaloos Higher Education Institute
مركز پژوھشھاي شیمي و مھندسي شیمي ایران Chemical Engineering Research Centre of Iran
دانشكده صنعت ھواپیمایي كشوري College of Aviation Technology
دانشكده علوم حدیث College of Hadith Science
دانشكده معارف اسلامي College of Islamic Studies
دانشكده الھیات و معارف اسلامي College of Islamic Theology and Principles
دانشكده علوم قرآني College of Quranic Science
مركز آموزش عالي تعاون Cooperative Higher Education Centre
موسسه آموزش عالي دانش پژوھان سپاھان Daneshpajoohan Sepahan Higher Education Institute اصفهان
موسسه آموزش عالي دانشوران Daneshvaran Higher Education Institute تبریز
موسسه آموزش عالي دیلمان Deilaman Higher Education Institute لاهیجان
دانشکده فنی حرفه ای دختران دکتر شریعتی Dr Shariaty College
موسسه آموزش عالي عرفان Erfan Higher Education Institute کرمان
موسسه آموزش عالي ارشاد دماوند Ershad Damavand Higher Education Institute
موسسه آموزش عالي ایوانكي Eyvanakey Institute of Higher Education
موسسه آموزش عالي فارابی Farabi Higher Education Institute
موسسه آموزش عالي فروردین Farvardin Higher Education Institute قائم شهر
موسسه آموزش عالي فیض الاسلام Feizoeslam Higher Education Institute خمینی شهر
موسسه آموزش عالي فردوس Ferdows Higher Education Institute
موسسه آموزش عالي گنجنامه ھمدان Ganjnameh Higher Education Institute همدان
پژوھشكده علوم زمین Geology Research Institute
موسسه آموزش عالي قدر Ghadr Higher Education Institute
موسسه آموزش عالي گلستان Golestan Higher Education Institute گرگان – شرق
دانشكده فني و مھندسي گلپایگان Golpayegan College of Engineering
موسسه آموزش عالي ھدف Hadaf Higher Education Institute
موسسه آموزش عالي حافظ Hafiz Higher Education Institute شیراز
موسسه آموزش عالي حكیم جرجاني Hakim Jorjani Higher Education Institute گرگان
موسسه آموزش عالي حكمت رضوي Hakmat Razavi Higher Education Institute
موسسه آموزش عالي ھراز Haraz Higher Education Institute
موسسه آموزش عالي ھاتف Hatef Higher Education Institute زاهدان
موسسه آموزش عالي ھدف Hadaf Higher Education Institute
مركز آموزش عالي تربیت مربي عقیدتي، سیاسي Higher Education Centre for Ideological-Political Training قم
مرکز آموزش عالی برای ناوبری Higher Education Centre for Navigation نوشهر
مرکز آموزش عالی لرستون Higher Education Centre of Loreston خرم آباد
مجتمع آموزش عالی بیرجند Higher Education Complex of Birjand بیرجند
مجتمع آموزش عالی دهخدا Higher Education Complex of Dehkhoda قزوین
مجتمع آموزش عالی شاهرود Higher Education Complex of Shahrood شاهرود
مجتمع آموزش عالی استان زنجان Higher Education Complex of Zanjan زنجان
موسسه آموزش عالي آباداني و توسعه روستاھا Higher Education Institute for Development and Rural Development همدان
موسسه آموزش عالي كار Higher Education Institute for Employment رفسنجان
موسسه عالي پژوھش و برنامه ریزي Higher Institute of Research and Planning
موسسه آموزش عالي علمي – كاربردي ھتلداريو جھانگردي Hotel and Tourism Applied-Science Higher Education Institute
موسسه آموزش عالي امام علي Imam Ali Higher Education Institute
دانشكده امام باقر Imam Baqir College
موسسه آموزشي و پژوھشي امام خمیني Imam Khomeini Education and Research Institute
پژوھشكده علوم شناختي Institute for Cognitive Science Studies
پژوھشگاه دانشھاي بنیادي Institute for Research in Fundamental Sciences
پژوھشكده ساختمان و مسكن Institute of Building and Housing
پژوھشگاه علوم انساني و مطالعات فرھنگي Institute of Humanities and Cultural Studies
پژوھشكده بیمه Insurance Research Centre
مركز جھاني علوم اسلامي International Centre for Islamic Sciences
پژوھشگاه بین المللي زلزله شناسي و مھندسيزلزله International Institute of Seismology and Earthquake Engineering
موسسه تحقیقات شیلات ایران Iran Fisheries Research Institute
موسسه آموزش عالي غیرانتفاعي- غیردولتيپژوھش صنایع ایران Iran Industries Research Higher Education Institute
موسسه توسعه دانش و پژوھش ایران Iran Institute of Knowledge and Research
پژوھشگاه پلیمر ایران Iran Polymer Institute
موسسه تحقیقات مخابرات ایران Iran Telecommunications Research Institute
موسسه پژوھشي حكمت و فلسفه Iranian Institute of Philosophy
سازمان پژوھشھاي علمي و صنعتي ایران Iranian Research Organisation for Science and Technology
دانشگاه آزاد اسلامی واحد واحد آبادان و خرمشھر Islamic Azad University, Abadan and Khorramshahr آبادان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد واحد آباده Islamic Azad University, Abadeh آباده
دانشگاه آزاد اسلامی واحد واحد ابركوه Islamic Azad University, Abarkouh ابركوه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد واحد ابھر Islamic Azad University, Abhar ابھر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد واحد اھر Islamic Azad University, Ahar اھر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد واحد عجب شیر Islamic Azad University, Ajabshir عجب شیر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد واحد علي آبادكتول Islamic Azad University, Aliabad Katul علي آبادكتول
دانشگاه آزاد اسلامی واحد واحد الیگودرز Islamic Azad University, Aligoudarz الیگودرز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد واحد انار Islamic Azad University, Anar انار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد واحد اندیمشک Islamic Azad University, Andimeshk اندیمشک
دانشگاه آزاد اسلامی واحد واحد اراک Islamic Azad University, Arak اراک
دانشگاه آزاد اسلامی واحد واحد اردکان Islamic Azad University, Ardakan اردکان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردل Islamic Azad University, Ardal
دانشگاه آزاد اسلامی واحد واحد اردستان Islamic Azad University, Ardestan اردستان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد واحد ارسنجان Islamic Azad University, Arsanjan ارسنجان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسدآباد Islamic Azad University, Asadabad
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشكذر Islamic Azad University, Ashkazar اشک آذر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان Islamic Azad University, Ashtian آشتیان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستانه اشرفیه Islamic Azad University, Astaneh Ashrafieh آستارا
دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا Islamic Azad University, Astara آستارا
دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت اله آملي Islamic Azad University, Ayatollah Amoli آمل
دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشھر Islamic Azad University, Azadshar آزادشھر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد آذر شھر Islamic Azad University, Azarshahr
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل Islamic Azad University, Babol بابل
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق Islamic Azad University, Bafgh بافق
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت Islamic Azad University, Baft بافت
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بھرمان Islamic Azad University, Bahraman
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بم Islamic Azad University, Bam بم
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس Islamic Azad University, Bandar Abbas بندرعباس
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر گناوه Islamic Azad University, Bandar Genaveh
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرلنگه Islamic Azad University, Bandar Lengeh بندرلنگه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرانزلي Islamic Azad University, Bandar-e-Anzali بندرانزلي
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندردیلم Islamic Azad University, Bandar-e-Deilam بندردیلم
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر کنگان Islamic Azad University, Bandar-e-Kangan
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز Islamic Azad University, Bandargaz
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسکن Islamic Azad University, Bardaskan
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسیر Islamic Azad University, Bardsir بردسیر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بھبھان Islamic Azad University, Behbahan بھبھان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بھشھر Islamic Azad University, Behshahr بھشھر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیضا Islamic Azad University, Beiza
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیجار Islamic Azad University, Bijar
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیله سوار مغان Islamic Azad University, Bileh Savar Moghan بیله سوار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند Islamic Azad University, Birjand بیرجند
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد Islamic Azad University, Bojnourd بجنورد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب Islamic Azad University, Bonab بناب
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن Islamic Azad University, Boroujen بروجن
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد Islamic Azad University, Borujerd بروجرد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بستان آباد Islamic Azad University, Bostanabad
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئینزھرا Islamic Azad University, Bouienzahra بوئینزھرا
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوکان Islamic Azad University, Boukan بوکان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشھر Islamic Azad University, Bushehr بوشھر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابھار Islamic Azad University, Chabahar
دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس Islamic Azad University, Chalous
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند Islamic Azad University, Damavand دماوند
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان Islamic Azad University, Damghan دامغان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب Islamic Azad University, Darab داراب
دانشگاه آزاد اسلامی واحد درگز Islamic Azad University, Dargaz
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دره شھر Islamic Azad University, Darrehshar
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دشتستان Islamic Azad University, Dashtestan دشتستان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دھاقان Islamic Azad University, Dehaghan دھاقان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دھدشت Islamic Azad University, Dehdasht دھدشت
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دھلران Islamic Azad University, Dehloran
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دلیجان Islamic Azad University, Delijan
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول Islamic Azad University, Dezful دزفول
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دورود Islamic Azad University, Doroud دورود
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد Islamic Azad University, Dowlatabad دولت آباد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد الكترونیكي Islamic Azad University, E-Campus
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید Islamic Azad University, Eghlid اقلید
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسفراین Islamic Azad University, Esfarayin
دانشگاه آزاد اسلامی واحد استھبان Islamic Azad University, Estahban استھبان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه Islamic Azad University, Ezeh ایذه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان Islamic Azad University, Falavarjan فلاورجان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد فراھان Islamic Azad University, Farahan فراھان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد فراشبند Islamic Azad University, Farashband
دانشگاه آزاد اسلامی واحد فریدن Islamic Azad University, Faridan
دانشگاه آزاد اسلامی واحد فارسان Islamic Azad University, Farsan
دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا Islamic Azad University, Fasa فسا
دانشگاه آزاد اسلامی واحد فردوس Islamic Azad University, Ferdows فردوس
دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد Islamic Azad University, Firuzabad فیروزآباد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزكوه Islamic Azad University, Firuzkuh فیروزكوه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت Islamic Azad University, Fouman and Shaft
دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی Islamic Azad University, Garmi گرمی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار Islamic Azad University, Garmsar گرمسار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد گاوبندي Islamic Azad University, Gavbandi
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائنات Islamic Azad University, Ghaenat قائنات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم Islamic Azad University, Gheshm قشم
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قیروکارزین Islamic Azad University, Ghirokarzin
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه Islamic Azad University, Ghorveh
دانشگاه آزاد اسلامی واحد گیلان Islamic Azad University, Gilan گیلان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد گیلانغرب Islamic Azad University, Gilan-e-Gharb
دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلبھار Islamic Azad University, Golbahar
دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپایگان Islamic Azad University, Golpayegan گلپایگان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد Islamic Azad University, Gonabad گناباد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبدکاووس Islamic Azad University, Gonbad-e-Kavous
دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان Islamic Azad University, Gorgan گرگان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ھادیشھر Islamic Azad University, Hadishahr ھادیشھر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ھفشجان Islamic Azad University, Hafshejan
دانشگاه آزاد اسلامی واحد حاجی آباد Islamic Azad University, Hajiabad
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ھمدان Islamic Azad University, Hamedan ھمدان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ھرند Islamic Azad University, Harand
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ھریس Islamic Azad University, Haris ھریس
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ھشتگرد Islamic Azad University, Hashtgerd هشترود
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ھشترود Islamic Azad University, Hashtroud هشترود
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ھیدج Islamic Azad University, Hidaj ھیدج
دانشگاه آزاد اسلامی مرکز ھرمز Islamic Azad University, Hormoz Island
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ھوراند Islamic Azad University, Hourand
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایجرود Islamic Azad University, Ijroud
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام Islamic Azad University, Ilam
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی Islamic Azad University, Ilkhchi
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایرانشھر Islamic Azad University, Iranshahr ایرانشھر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام آباد غرب Islamic Azad University, Islamabad-e-Gharb
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشھر Islamic Azad University, Islamshahr اسلامشھر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایوان غرب Islamic Azad University, Ivan-e-Gharb
دانشگاه آزاد اسلامی واحد جھرم Islamic Azad University, Jahrom جھرم
دانشگاه آزاد اسلامی واحد جاجرم Islamic Azad University, Jajrom
دانشگاه آزاد اسلامی واحد جاسب Islamic Azad University, Jasb جاسب
دانشگاه آزاد اسلامی واحد جاسک Islamic Azad University, Jask جاسب
دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت Islamic Azad University, Jeeroft جیرفت
دانشگاه آزاد اسلامی واحد جلفا Islamic Azad University, Jolfa
دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار Islamic Azad University, Jouybar
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کھنوج Islamic Azad University, Kahnouj کھنوج
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کلاله Islamic Azad University, Kalaleh
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کلیبر Islamic Azad University, Kaleybar کلیبر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کنگاور Islamic Azad University, Kangavar کنگاور
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان Islamic Azad University, Kashan کاشان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد كاشمر Islamic Azad University, Kashmar كاشمر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد كازرون Islamic Azad University, Kazeroon كازرون
دانشگاه آزاد اسلامی واحد كرمان Islamic Azad University, Kerman كرمان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد كرمانشاه Islamic Azad University, Kermanshah كرمانشاه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال Islamic Azad University, Khalkhal خلخال
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خارگ Islamic Azad University, Kharg خارگ
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خاروانا Islamic Azad University, Kharvana
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خاش Islamic Azad University, Khash خاش
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خاتم Islamic Azad University, Khatam
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خداآفرین Islamic Azad University, Khoda Afarin
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خدابنده Islamic Azad University, Khodabandeh خدابنده
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین Islamic Azad University, Khomain خمین
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمیني شھر Islamic Azad University, Khomeinishar خمیني شھر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد Islamic Azad University, Khoramabad خرم آباد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرمشھر Islamic Azad University, Khoramshahr خرمشھر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خورموج Islamic Azad University, Khormoj
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوي Islamic Azad University, Khoy خوي
دانشگاه آزاد اسلامی واحد كیش Islamic Azad University, Kish
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کمیجان Islamic Azad University, Komijan
دانشگاه آزاد اسلامی واحد كوھدشت Islamic Azad University, Kouhdasht
دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاھیجان Islamic Azad University, Lahijan لاھیجان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد Islamic Azad University, Lamerd لامرد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود Islamic Azad University, Langroud
دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان Islamic Azad University, Lanjan لنجان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان Islamic Azad University, Larestan لارستان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مھاباد Islamic Azad University, Mahabad مھاباد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات Islamic Azad University, Mahallat محلات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مھدیشھر Islamic Azad University, Mahdishahr
دانشگاه آزاد اسلامی واحد محمودآباد Islamic Azad University, Mahmoudabad
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماھنشان Islamic Azad University, Mahneshan
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماھشھر Islamic Azad University, Mahshahr ماھشھر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماكو Islamic Azad University, Makou ماكو
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد Islamic Azad University, Malard ملایر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر Islamic Azad University, Malayer ملایر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملکان Islamic Azad University, Malekan ملایر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ممقان Islamic Azad University, Mamaghan ممقان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه Islamic Azad University, Maragheh مراغه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند Islamic Azad University, Marand مرند
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مریوان Islamic Azad University, Marivan ملایر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت Islamic Azad University, Marvdasht مرودشت
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماسال Islamic Azad University, Masal
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجدسلیمان Islamic Azad University, Masjedsoleiman مسجدسلیمان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد Islamic Azad University, Maybod میبد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مھریز Islamic Azad University, Mehriz مھریز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشکین شھر Islamic Azad University, Meshkinshahr مشکین شھر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه Islamic Azad University, Meymeh میمه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد میاندوآب Islamic Azad University, Miandoab میاندوآب
دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه Islamic Azad University, Mianeh میانه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد میناب Islamic Azad University, Minab ملایر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینالو Islamic Azad University, Minalo
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت Islamic Azad University, Minoudasht مینودشت
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مباركه Islamic Azad University, Mobarakeh مباركه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مھاجران Islamic Azad University, Mohajeran
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نایین Islamic Azad University, Naein نایین
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نقده Islamic Azad University, Naghadeh نقده
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق Islamic Azad University, Naragh نراق
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز Islamic Azad University, Natanz نطنز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نكا Islamic Azad University, Neka نكا
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیكشھر Islamic Azad University, Nekshahr
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ني ریز Islamic Azad University, Neyreez ني ریز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور Islamic Azad University, Neyshabur نیشابور
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور Islamic Azad University, Noor نور
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشھر Islamic Azad University, Noshahr and Chaloos نوشھر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نورآباد ممسنی Islamic Azad University, Nourabad Mamasani نور آباد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه Islamic Azad University, Omidieh امیدیه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه Islamic Azad University, Orumieh ارومیه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسکو Islamic Azad University, Osku
دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند Islamic Azad University, Parand پرند
دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغان Islamic Azad University, Parsabad Moghan پارس آباد مغان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارسیان Islamic Azad University, Parsian
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین Islamic Azad University, Qazvin قزوین
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم Islamic Azad University, Qom قم
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان Islamic Azad University, Rafsanjan رفسنجان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامھرمز Islamic Azad University, Ramhormoz رامھرمز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر Islamic Azad University, Ramsar رامسر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت Islamic Azad University, Rasht رشت
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودھن Islamic Azad University, Roodehen رودھن
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودان Islamic Azad University, Roudan رودان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودبار Islamic Azad University, Roudbar رودبار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش Islamic Azad University, Roudsar and Amlash
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار Islamic Azad University, Sabzevar سبزوار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت Islamic Azad University, Safadasht سبزوار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفاشھر Islamic Azad University, Safashahr صفاشھر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز Islamic Azad University, Saghez سقز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد صحنه Islamic Azad University, Sahneh صحنه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سلماس Islamic Azad University, Salmas سلماس
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج Islamic Azad University, Sanandaj سنندج
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراب Islamic Azad University, Sarab سراب
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراوان Islamic Azad University, Saravan
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساري Islamic Azad University, Sari ساري
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سروستان Islamic Azad University, Sarvestan سروستان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادكوه Islamic Azad University, Savad-Kooh سوادكوه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه Islamic Azad University, Saveh ساوه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوجبلاغ ھشتگرد Islamic Azad University, Savojbolagh-Hashtgerd
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اردبیل Islamic Azad University, Science and Research Branch, Ardabil اردبیل
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقاتبروجرد Islamic Azad University, Science and Research Branch, Boroujerd بروجرد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات بوشھر Islamic Azad University, Science and Research Branch, Bushehr بوشھر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دماوند Islamic Azad University, Science and Research Branch, Damavand دماوند
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقاتآذربایجان شرقی Islamic Azad University, Science and Research Branch, East Azarbaijan
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقاتاصفھان Islamic Azad University, Science and Research Branch, Esfahan اصفھان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس Islamic Azad University, Science and Research Branch, Fars فارس
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات گیلان Islamic Azad University, Science and Research Branch, Gilan گیلان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات گلستان Islamic Azad University, Science and Research Branch, Golestan گلستان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ھمدان Islamic Azad University, Science and Research Branch, Hamedan ھمدان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقاتھرمزگان Islamic Azad University, Science and Research Branch, Hormozgan ھرمزگان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ایلام Islamic Azad University, Science and Research Branch, Ilam ایلام
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات كرمان Islamic Azad University, Science and Research Branch, Kerman كرمان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقاتكرمانشاه Islamic Azad University, Science and Research Branch, Kermanshah كرمانشاه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خراسان رضوی Islamic Azad University, Science and Research Branch, Khorasan-e-Razavi                      نیشابور
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقاتخوزستان Islamic Azad University, Science and Research Branch, Khouzestan خوزستان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقاتکردستان Islamic Azad University, Science and Research Branch, Kordestan کردستان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات لرستان Islamic Azad University, Science and Research Branch, Lorestan لرستان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقاتمرکزی               Islamic Azad University, Science and Research Branch, Markazi اراک
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقاتمازندران Islamic Azad University, Science and Research Branch, Mazandaran مازندران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات قم Islamic Azad University, Science and Research Branch, Qom قم
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ساوه Islamic Azad University, Science and Research Branch, Saveh ساوه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات سمنان Islamic Azad University, Science and Research Branch, Semnan سمنان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقاتسیرجان Islamic Azad University, Science and Research Branch, Sirjan سیرجان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقاتسیستان و بلوچستان Islamic Azad University, Science and Research Branch, Sistan and Baluchestan
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقاتآذربایجان غربی Islamic Azad University, Science and Research Branch, West Azarbaijan
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات یزد Islamic Azad University, Science and Research Branch, Yazd یزد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات زنجان Islamic Azad University, Science and Research Branch, Zanjan زنجان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سلسله Islamic Azad University, Selseleh Delfan
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمیرم Islamic Azad University, Semirom
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان Islamic Azad University, Semnan سمنان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان Islamic Azad University, Sepidan سپیدان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر Islamic Azad University, Shabestar شبستر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان Islamic Azad University, Shadegan
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاھین دژ Islamic Azad University, Shahindezh
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاھینشھر Islamic Azad University, Shahinshahr
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شھر بابک Islamic Azad University, Shahr-e-Babak شھر بابک
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شھر قدس Islamic Azad University, Shahr-e-Ghods شھر قدس
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شھركرد Islamic Azad University, Shahr-e-Kord شھركرد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شھرمجلسي Islamic Azad University, Shahr-e-Majlesi شھرمجلسي
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شھرري Islamic Azad University, Shahr-e-Rey شھرري
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شھرضا Islamic Azad University, Shahreza شھرضا
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شھریار Islamic Azad University, Shahriyar
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاھرود Islamic Azad University, Shahrood شاھرود
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شرفخانه Islamic Azad University, Sharafkhaneh
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شازند Islamic Azad University, Shazand
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیرگاه Islamic Azad University, Shirgah
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان Islamic Azad University, Shirvan شیروان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر Islamic Azad University, Shushtar شوشتر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان Islamic Azad University, Sirjan سیرجان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیاھکل Islamic Azad University, Siyahkal
دانشگاه آزاد اسلامی واحد صوفیان Islamic Azad University, Sofian
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنقر و كلیایي Islamic Azad University, Songhor and Koliayi
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد Islamic Azad University, Sousangerd سوسنگرد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد طبس Islamic Azad University, Tabas طبس
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفرش Islamic Azad University, Tafresh تفرش
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت Islamic Azad University, Taft تفت
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاكستان Islamic Azad University, Takistan تاكستان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش Islamic Azad University, Talesh
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تسوج Islamic Azad University, Tasouj
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تایباد Islamic Azad University, Taybad
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تیران Islamic Azad University, Tiran تویسرکان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن Islamic Azad University, Tonekabon تنکابن
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه Islamic Azad University, Torbateheidarieh تربت حیدریه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورزقان Islamic Azad University, Varzaghan
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام Islamic Azad University, Torbatejam تربت جام
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان Islamic Azad University, Toyserkan تویسرکان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات متحده عربي Islamic Azad University, United Arab Emirates دبی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین Islamic Azad University, Varamin ورامین
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج Islamic Azad University, Yasuj یاسوج
دانشگاه آزاد اسلامی واحد زابل Islamic Azad University, Zabol زابل
دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاھدان Islamic Azad University, Zahedan زاھدان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاھدشھر Islamic Azad University, Zahedshahr
دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان Islamic Azad University, Zanjan زنجان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرندیه Islamic Azad University, Zarande
دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرندكرمان Islamic Azad University, Zarand-e-Kerman زرندكرمان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقان Islamic Azad University, Zarghan زرقان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرین دشت Islamic Azad University, Zarindesht
دانشگاه آزاد اسلامی واحد زواره Islamic Azad University, Zavareh
دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنوز Islamic Azad University, Zonouz
پژوھشكده فرھنگ و ھنر اسلامي Islamic Culture and Art Research Centre
موسسه آموزش عالي جابرابن حیان Jabar Bin Hayan Higher Education Institute
موسسه آموزش عالي جواد Javad Higher Education Institute یزد
مجتمع آموزش عالي جندي شاپور Jundishapur Higher Education Complex
موسسه آموزش عالي جندي شاپور Jundishapur Higher Education Institute اهواز
موسسه آموزش عالي كمال الملک Kamalolmolk Higher Education Institute نوشهر
موسسه آموزش عالی کار Kar Higher Education Institution خرمدره- قزوین- رفسنجان
موسسه آموزش عالي خواجوي كرماني Khajavi Kermani Higher Education Institute کرمان
موسسه آموزش عالي خاتم Khatam Higher Education Institute خاتم
موسسه آموزش عالي خاوران Khavaran Higher Education Institute مشهد
موسسه آموزش عالی خیام Khayyam Higher Education Centre مشهد
موسسه آموزش عالي خزر Khazar Higher Education Institute محمود آباد
موسسه آموزش عالي خراسان Khorasan Higher Education Institute
موسسه آموزش عالي خوزستان Khouzestan Higher Education Institute اهواز
موسسه آموزش عالي جھاد دانشگاھي خوزستان Khouzestan University of Jihad Higher Education Institute اهواز
موسسه آموزش عالي كیش Kish Higher Education Institution کیش
موسسه آموزش عالي كومش Kumesh Higher Education Institute سمنان
موسسه آموزش عالي لاھیجان Lahijan Higher Education Institute
موسسه آموزش عالي لامعی گرگانی Lamy Gorgani Higher Education Institute
پژوھشگاه لیزر Laser Research Institute
موسسه آموزش عالي صنعتي مراغه Maragheh Industrial Higher Education Institute
مركز تحقیقات نجوم و اختر فیزیك مراغه Maragheh Research Centre for Astronomy and Astrophysics
موسسه آموزش عالي مارلیک Marlik Higher Education Institute نوشهر
آموزشكده فني مشھد Mashhad Institute of Technology مشھد
موسسه آموزش عالي معصومیه Masoomieh Higher Education Institute قم
موسسه آموزش عالي صنعتي مازندران Mazandaran Industrial Higher Education Institute
موسسه آموزش عالي مازیار Maziar Higher Education Institute
موسسه آموزش عالي مھرآستان Mehrastan Higher Education Institute
موسسه آموزش عالي مھرگان Mehrgan Higher Education Institute
پژوھشكده میكرو الكترونیک Microelectronics Research Institute
موسسه آموزش عالي میرداماد Mirdamad Higher Education Institute
موسسه آموزش عالي میرعماد Miremad Higher Education Institute قزوین
موسسه آموزش عالي مقدس اردبیلي Moghadas Ardabili Higher Education Institute
موسسه آموزش عالي مولانا Molana Higher Education Institute آبیک
موسسه آموزش عالي مولوي Molavi Higher Education Institute ایوانکی
موسسه آموزش عالي مطھر Motahar Higher Education Institute مشھد
دانشكده اصول الدین Osool-e-Din College
موسسه آموزش عالي نھاوند Nahavand Higher Education Institute
موسسه آموزش عالي نجف آباد Najafabad Higher Education Institute
مركز ملّي اقیانوس شناسي National Centre for Oceanography
خراسان رضوی Research Branch, Khorasan-e-Razavi
موسسه آموزش عالي نیما Nima Higher Education Institute
سازمان مطالعه و تدوین كتب علوم انسانيدانشگاه ھا Organisation for Researching and Compiling University Textbooks in the Humanities
موسسه آموزش عال پارس Pars Higher Education Institute
موسسه آموزش عالي پارسا Parsa Higher Education Institute بابلسر
موسسه آموزش عالي پارس مھر Parsmehr Higher Education Institute فارس
موسسه آموزش عالي پاسارگاد Pasargadae Higher Education Institute شیراز
موسسه آموزش عالي پیام گلپایگان Payame Golpayegan Higher Education Institute
موسسه آموزش عالي قشم Qeshm Higher Education Institute قشم
موسسه آموزش عالي رفسنجان Rafsanjan Higher Education Institute
موسسه آموزش عالي راغب اصفھاني Ragheb Esfahani Higher Education Institute
موسسه آموزش عالي راه دانش Rahedanesh Higher Education Institute بابل
موسسه آموزش عالي رحمان Rahman Higher Education Institute
موسسه آموزش عالي راھیان نور Rahyan Noor Higher Education Institute ساری
موسسه آموزش عالي غیرانتفاعي- غیردولتيرجاء Raja Higher Education Centre قزوین
موسسه آموزش عالي جھاد دانشگاھي رشت Rasht University of Jihad Higher Education Institute
موسسه آموزش عالي رایانه اي Rayanee Higher Education Institute
پژوھشكده حوزه و دانشگاه Research Institute for Islamic Studies and Social Sciences
پژوھشگاه مواد و انرژي Research Institute for Materials and Energy
پژوھشكده صنعت نفت Research Institute for the Petroleum Industry
پژوھشكده ھنر Research Institute of Art
پژوھشكده امام خمیني و انقلاب اسلامي Research Institute of Imam Khomeini and the Islamic Revolution
موسسه آموزش عالي روزبھان Roozbahan Higher Education Institute ساری
موسسه آموزش عالي روزبه Roozbeh Higher Education Institute زنجان
موسسه آموزش عالي رشد دانش Roshdedanesh Higher Education Institute سمنان
موسسه آموزش عالي رودكي Roudaki Higher Education Institute تنکابن
موسسه آموزش عالي سبلان Sabalan Higher Education Institute
موسسه آموزش عالي سبز Sabz Higher Education Institute آمل
موسسه آموزش عالي سجاد Sadjad Higher Education Institution مشهد
موسسه آموزش عالي صدر Sadra Institute of Higher Education
موسسه آموزش عالي صفاھان Safahan Higher Education Institute
موسسه آموزش عالي سلمان Salman Higher Education Institute مشهد
موسسه آموزش عالي سمنگان Samangan Higher Education Institute
موسسه آموزش عالي ساري Sari Higher Education Institute
موسسه آموزش عالي ساریان Sariyan Higher Education Institute
موسسه آموزش عالي سارویه Sarooye Higher Education Institute ساری
دانشكده معارف قرآني School of Quranic Science اصفهان
موسسه آموزش عالي علم و فن Science and Technology Higher Education Institute
دانشگاه تکنولوژی سمنان Semnan College of Technology سمنان
موسسه آموزش علوم و فن آوري سپاھان Sepahan Higher Education Institute of Science and Technology اصفهان
موسسه آموزش عالي علوم و فنون سپاھان Sepahan Science and Technology Higher Education Institute
موسسه آموزش عالي سپھر Sepehr Higher Education Institute اصفهان
موسسه آموزش عالي غیرانتفاعي- غیردولتي شمال Shomal Higher Education Institute آمل
موسسه آموزش عالي سراج Seraj Higher Education Institute تبریز
موسسه آموزش عالي شفق Shafagh Higher Education Institute تنکابن
موسسه آموزش عالي شھاب دانش Shahab Danesh Higher Education Institute قم
موسسه آموزش عالي شھید اشرفي اصفھاني Shahid Ashrafi Esfahani Higher Education Institute
موسسه آموزش عالي شھید رضایي Shahid Rezaee Higher Education Institute کرمانشاه
موسسه آموزش عالي شاھرود Shahrood Higher Education Institute
موسسه آموزش عالي شمس Shams Higher Education Institute گناباد
موسسه آموزش عالي شرق Shargh Higher Education Institute
آموزشكده فني الكترونیك شیراز Shiraz Technical Institute for Electrical Engineering شیراز
موسسه آموزش عالي سینا Sina Higher Education Institute کاشان – ساری
موسسه آموزش عالي سوره شیراز Sooreh Shiraz Higher Education Institute
موسسه آموزش عالي سوره Soureh Higher Education Institute سوره
موسسه آموزش عالي غیرانتفاعي- غیردولتيصنعتي فولاد Steel Industry Non-profit Non-Governmental Higher Education Institute اصفهان
موسسه آموزش عالي تابران Tabaran Higher Education Institute مشهد
موسسه آموزش عالي طبري بابل Tabari Babol Higher Education Institute
موسسه آموزش عالي تابناک Tabnak Higher Education Institute
آموزشكده ھاي فني صنایع سنگین و سبک Technical College of Heavy and Light Industries تهران- کرج- اراک- لالجین- مشهد
آموزشكده حفاظت محیط زیست Technical Institute for Environmental Protection
آموزشكده تربیت بدني Technical Institute for Physical Education
آموزشكده آمار و انفورماتیک Technical Institute for Statistics and Informatics
آموزشكده فني جنگ افزار سازي Technical Institute for Weapons Development
آموزشكده كشاورزي Technical Institute of Agriculture
آموزشكده فني نقشه برداري Technical Institute of Geomatics
دانشکده فنی تربیت معلم تهران Tehran College of Technical Teacher Training
موسسه آموزش عالي توس Toos Higher Education Institute
آموزشكده فني تربت حیدریه Torbat Heydarieh Junior College
پژوھشكده حمل و نقل Transport Research Institute
آموزشكده فني توحید اصفھان Unity Technical Institute Isfahan اصفهان
موسسه آموزش عالي غیرانتفاعي- غیردولتي نبياكرم University College of Nabi Akram تبریز
موسسه آموزش عالي جھاد دانشگاھي استان یزد Yazd Province University of Jihad Higher Education Institute
موسسه آموزش عالي زند Zand Higher Education Institute شیراز
موسسه آموزش عالي آرین Aryan Higher Education Institute شیراز
مركز آموزش عالي كتابداري Higher Education Centre for Libraries
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بادرود Islamic Azad University, Badroud
دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران Islamic Azad University, Gachsaran گچساران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خنج Islamic Azad University, Khonj
دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس Islamic Azad University, Pardis
دانشگاه آزاد اسلامی واحد باغملک Islamic Azad University, Baghmalek
پژوھشكده الكترونیك و مخابرات شھید بھشتي Shahid Beheshti Electronics andTelecommunications Research Institute
مركز ملّي تحقیقات مھندسي ژنتیك و تكنولوژيزیستي National Research Centre for GeneticEngineering and Biotechnology
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات قزوین Islamic Azad University, Science andResearch Branch, Qazvin قزوین
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قصرشیرین Islamic Azad University, Ghasr-e-Shirin
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کوھبنان Islamic Azad University, Kouhbanan
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشتخوار Islamic Azad University, Rashtkhar