دارالترجمه و دفتر ترجمه ناتی در تهران

ترجمه ناتی مختص کشورهای استرالیا و نیوزلند است و  توسط مترجمین تائید شده سازمان ناتی استرالیا انجام میشود. مدارک ترجمه شده توسط مترجمین ناتی نیازی به تاییدات رسمی مقامات دیگر ندارند و قابل ارائه به تمامی مراجع در استرالیا و نیوزلند هستند. مهر ناتی مهری که به مترجمان رسمی که از طرف کشور استرالیا تایید شده اند، اهدا میشود. … ادامه خواندن دارالترجمه و دفتر ترجمه ناتی در تهران